Heinz België | Gebruiksvoorwaarden

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
Děkujeme za návštěvu stránek Heinz.cz (dále jen "web"). Přečtěte si prosím pečlivě následující informace:
Děkujeme za návštěvu stránek heinz.co.uk ("webové stránky"). Přečtěte si prosím pečlivě následující informace:
1. Používání
Přístupem na tyto webové stránky potvrzujete, že souhlasíte s používáním těchto webových stránek a že budete vázáni těmito podmínkami používání ("podmínky“). Těmito podmínkami se řídí váš přístup na tyto webové stránky kromě případů, kde platí zvláštní podmínky, které se týkají příslušných oblastí těchto webových stránek tak, jak je to uvedeno na příslušné webové stránce a jak by mělo být přečteno současně s podmínkami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto podmínek, neměli byste tyto webové stránky používat.
2. Definice
Pro srozumitelnost v těchto podmínkách používáme pojmy "my“, "nás“, "naše“ zástupně za společnost H.J. Heinz Foods UK Limited nebo za skupinu společností Heinz včetně (nikoliv však výlučně) H.J. Heinz Frozen & Chilled Foods Limited, Lea & Perrins Limited a HP Foods Limited (dále jen "Heinz“) a značky uplatňované a prodávané na trhu těmito společnostmi zahrnují (nikoliv však výlučně) Heinz, Weight Watchers from Heinz, HP Lea & Perrins a Aunt Bessie's.
3. Přístup
Není-li uvedeno jinak, materiály na tomto webu jsou určeny výhradně uživatelům, kteří na web přistupují z České republliky a kteří výslovně přijali tyto Podmínky. Heinz netvrdí, že jakékoli informace obsažené na tomto webu jsou relevantní nebo vhodné pro použití na jiných územích. Heinz nezaručuje, že kterýkoli výrobek uvedený na tomto webu je dostupný na jakémkoli území mimo v České republice, a nepřijímá odpovědnost, bude-li se někdo na takovou informaci spoléhat.
4. Účel
Tyto webové stránky jsou zamýšleny jako pohodlný zdroj pro reference na informace o společnosti Heinz nebo o jejích výrobcích.
5. Obsah
5.1 Obsah společnosti Heinz
Veškeré materiály včetně textu, obrázků, grafiky, audio/vizuálních nebo jiných materiálů na těchto webových stránkách vytvořených společností Heinz (společně nazývané "Obsah společnosti Heinz") zůstávají vlastnictvím společnosti Heinz nebo jejích přidružených společností (nebo v případě licence pro společnost Heinz, udělovatele licence) a podléhá autorským právům. Všechny obchodní značky, názvy, loga a jiná práva duševního vlastnictví existující v rámci Obsahu společnosti Heinz rovněž patří společnosti Heinz nebo jejím přidruženým společnostem. Veškeré modifikace, přenos, najímání, kopírování (jiné než pro neobchodní osobní účely), opětovné použití nebo jiné použití obsahu těchto webových stránek pro veřejné či obchodní účely je přísně zakázáno.
5.2 Obsah vytvořený uživateli
5.2.1
Společnost Heinz si nečiní nárok na žádná majetková práva na jakýkoliv text, obrázky, grafiku, audiovizuální obsah nebo jiné materiály na těchto webových stránkách vytvořený vámi (společně nazývaný "Obsah vytvořený uživateli“), který je odeslán, zobrazen či přidán na jakoukoliv část těchto webových stránek. Vlastnictví Obsahu vytvořeného uživateli zůstane vám s tím, že poskytujete společnosti Heinz bezplatnou, neexkluzivní licenci bez honoráře ("Licence“) na nahrávání, uchovávání, používání, modifikaci, zobrazování, kopírování a distribuci takového Obsahu vytvořeného uživateli. Licence skončí buď okamžikem, kdy se odhlásíte z těchto webových stránek nebo kdy bude váš přístup na tyto webové stránky ukončen podle Doložky 11 níže (podle toho, co nastane dříve) s podmínkou, že berete na vědomí, že i když společnost Heinz vyvine přiměřené úsilí na odstranění Obsahu vytvořeného uživateli z těchto webových stránek, nemusí to být možné z technických důvodů.
5.2.2
S ohledem na jakýkoliv odeslaný Obsah vytvořený, zobrazený či poslaný uživateli na tyto stránky nebo vysílaný z těchto stránek vyjadřujete a zaručujete, že:
(i) jste tvůrcem nebo autorizovaným uživatelem veškerého takového Obsahu vytvořeného uživateli; a
(ii) jste jedinou odpovědnou osobou za Obsah vytvořený uživateli, který odesíláte, nahráváte, přidáváte, zobrazujete nebo vysíláte na těchto webových stránkách nebo z nich; a
(iii) odeslání, zobrazení, zveřejnění nebo přenos Uživatelského obsahu neporušuje žádné platné zákony v České republice nebo jinde včetně (nikoli však výlučně) zákonů o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí, práv duševního vlastnictví, příslušných zákonů, které se týkají nahrávání, uchovávání, používání a přenosu takového Uživatelského obsahu na elektronických nebo jakýchkoli jiných médiích; a
(iv) s ohledem na jakýkoliv Obsah vytvořený uživateli obsahující obrázek, na němž se objevuje dítě mladší 18 let, jste buď rodičem nebo opatrovatelem tohoto dítěte nebo jste získali předchozí písemný souhlas rodiče dítěte nebo opatrovatele pro odesílání, nahrávání, přidávání na stránky, zobrazování nebo vysílání tohoto obrázku na tyto webové stránky nebo z nich.
5.2.3 Sledování obsahu
Přestože společnost Heinz nemá tuto povinnost, z času na čas může sledovat nebo kontrolovat obsah veškerých diskusí, vývěsních tabulí, chatových místností, tweetů, obrázků, fotografií a veškerých dalších komunikací nebo materiálů nahraných na tyto webové stránky a/nebo posílané přes ně. Společnost Heinz nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoliv chybu, vynechání informace, nepřesnost, nepravdivé tvrzení, urážku, pomluvu, neuctivost, pornografický text nebo obrázky obsažené na, nahrané na nebo komunikované přes tyto webové stránky.
5.2.4 Obsah budící námitky
  (i) Pokud se dozvíte o jakémkoliv obsahu vyskytujícím se na těchto webových stránkách, nahraném na ně nebo komunikovaném přes ně, který neodpovídá Podmínkám stanoveným v Doložce 5.2.3 výše, nebo který porušuje některé jiné Podmínky nebo je dle Vašeho názoru útočný a nepřijatelný , klikněte prosím na odkaz "Nevhodný obsah“ na domovské stránce tohoto webu a uveďte nám úplné podrobnosti nevhodného obsahu. Pokud po zkontrolování vaší stížnosti společnost Heinz bude souhlasit s tím, že obsah je nevhodný, Heinz jej odstraní z webových stránek do 2 pracovních dnů.
(ii) Společnost Heinz může odmítnout nahrát, uložit, přidat na stránky, zobrazit, poskytnout přístup nebo vysílat jakýkoliv Obsah vytvořený uživateli, který podle jejího vlastního názoru považuje za nevhodný, vyvolávající námitky, útočný, nezákonný nebo který jakýmkoliv způsobem škodí nebo může škodit pověsti společnosti Heinz nebo osobní bezpečnosti kterékoliv osoby (bez ohledu na její věk). Společnost Heinz nepřebírá žádnou odpovědnost za kontrolu jakéhokoliv obsahu, který může být později shledání nevhodným, vyvolávajícím námitky, útočným nebo nezákonným.
5.3 Zakázaný obsah
Následuje seznam obsahu, u něhož je zakázáno nahrávání, ukládání, přidávání na stránky, zobrazování, přístup nebo vysílání na těchto stránkách, v nich nebo z nich.
(i) veškerý nevhodný, vyvolávající námitky, útočný, obscénní nebo nezákonný Obsah vytvořený uživateli;
(ii) veškerý Obsah vytvořený uživateli obsahující jakékoliv pornografické materiály nebo materiály a sexuální návrhy či podobné způsoby nebo které využívají jakoukoliv osobu sexuálně nebo které obsahují odkaz na webové stránky se sexuálním obsahem;
(iii) veškerý Obsah vytvořený uživateli, který žádá o osobní informace nebo je uvádí v rozporu se zákony na ochranu osobních údajů a zákonů na ochranu soukromí;
(iv) veškerý Obsah vytvořený uživateli, který obsahuje jakékoliv audiovizuální materiály obsahující fotografie nebo obrázky jiné osoby, které jste umístili na stránky bez získání souhlasu této osoby (nebo pokud tato osoba není vaším dítětem a má méně než 18 let, souhlas jeho/jejích rodiče nebo opatrovníka) pro nahrávání na tyto webové stránky
(v) veškerý Obsah vytvořený uživateli, který obsahuje informace, které uživatel nahrává a přitom ví, že jsou nepravdivé nebo zavádějící nebo obhajující nezákonnou aktivitu včetně (nikoliv však výlučně) materiálů nebo chování, které zneužívá, vyhrožuje, pomlouvá nebo uráží;
(vi) veškerý Obsah vytvořený uživateli, který obsahuje jakoukoliv neautorizovanou kopii práce chráněné autorským právem, včetně (nikoliv však výlučně) pirátských audiovizuálních materiálů nebo které narušují jiná práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí osoby;
(vii) veškerý Obsah vytvořený uživateli, který zahrnuje přenos nevyžádaných e-mailů, nevyžádaných zpráv nebo spamu.
6. Webové stránky třetích stran
Tato webová stránka může zahrnovat odkazy na stránky třetích stran. Společnost Heinz není zodpovědná za obsah těchto webových stránek třetích stran. Před používáním těchto webových stránek třetích stran nebo posíláním jakýchkoliv osobních informací na tyto stránky je vhodné, abyste si prošli podmínky používání těchto stránek a příslušné zásady ochrany soukromí. Používání těchto webových stránek třetích stran je na vaše vlastní riziko.
7. Omezení odpovědnosti
7.1
 Přestože společnost Heinz se pečlivě snažila poskytnout přesné a úplné informace, nebude žádné osobě zodpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, které by mohly vzniknout přímo či nepřímo z používání těchto webových stránek (nebo z jakékoliv neschopnosti je používat) nebo jakékoliv jiné informace obsažené na těchto webových stránkách, pokud taková ztráta:
(i) nemohla být vámi a společností Heinz přiměřeně předvídatelná v době, kdy jste poprvé tyto webové stránky navštívili; nebo
(ii) znamená jakoukoliv ztrátu z podnikání či obchodu; nebo
(iii) vzniká z vašeho používání těchto webových stránek jiným způsobem než způsobem v souladu s Podmínkami nebo selháním jakékoliv jiné strany než společnosti Heinz; nebo
(iv) vzniká z událostí mimo přiměřeně vnímané kontroly společnosti Heinz.
7.2
Společnost Heinz nemůže zaručit, že tyto webové stránky vám budou kdykoliv dostupné a nepřijímá žádnou zodpovědnost vůči vám, pokud budou čas od času nedostupné. Tyto webové stránky a informace a materiály, které obsahují, se mohou změnit bez upozornění. Přístup ke všem nebo části webových stránek může být bez upozornění přerušen nebo pozastaven.
7.3
Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje zodpovědnost společnosti Heinz za smrt nebo zranění osob vyplývající z její nedbalosti nebo v důsledku podvodu.
7.4
 Všeobecné informace o zdraví uváděné na těchto stránkách nelze považovat za informace pro diagnostické nebo léčebné účely. Potřebujete-li nějakou zdravotní radu, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotního odborníka.
8. Odškodnění a neručení za škodu
Souhlasíte s tím, že nebudete požadovat odškodnění či náhradu od společnosti Heinz, jejích poboček a přidružených společností a jejich příslušných vlastníků, ředitelů, manažerů, členů, zástupců a zaměstnanců za jakoukoli ztrátu, závazek, nárok či požadavek včetně přiměřených poplatků právníkům třetích stran kvůli používání tohoto webu způsobem, který porušuje Podmínky, nebo ve vztahu k Uživatelskému obsahu za jakékoli porušení vašich tvrzení nebo záruk nebo jakýchkoli příslušných právních předpisů v České republice či jinde.
9. Přenos dat
(i) Můžete se rozhodnout, že poskytnete v průběhu používání těchto webových stránek společnosti Heinz informace o sobě. Pokud takto učiníte, výslovně souhlasíte s tím, že společnost Heinz tyto údaje může používat. Veškeré informace získané v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek lze zpracovávat a uchovávat v kterékoliv zemi, kde společnost Heinz, její přidružené společnosti nebo pobočky udržují svá zařízení. Informace, které poskytnete, bude využívat pouze skupina Heinz a nebudou prodávány třetím stranám. Tyto informace nebudou využívány pro žádný přímý marketing nebo nevyžádanou komunikaci, pokud nám k tomu neudělíte souhlas. Můžeme také využívat tyto údaje pro účely přímého marketingu. Společnost Heinz je také může využívat interně pro vyhodnocení funkce našich webových stránek a potřeb našich zákazníků.
(ii) Přenos vašich osobních údajů mimo EHP Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor v zemích, které nemají stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v České republice. Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme jejich přiměřenou ochranu, jak to vyžaduje zákon České republiky o ochraně osobních údajů.
10. Důvěrnost
Jakákoliv komunikace nebo materiál, který k nám přenesete prostřednictvím těchto webových stránek nebo jinak přes internet, bude považován za nedůvěrný, pokud tyto komunikace či materiál neobsahují osobní informace, které budeme využívat v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí. Veškeré komunikace a jiné materiály, které nám posíláte, jsou a zůstanou v našem vlastnictví, a tím, že nám je posíláte, souhlasíte s jejich využíváním námi pro jakýkoliv účel vůbec, aniž by tím z naší strany vznikal nárok na odměnu pro vás.
11. Ukončení
Pokud porušíte kteroukoliv z výše uvedených podmínek, společnost Heinz bude (pouze na základě vlastního uvážení) mít nárok zabránit vám k přístupu ke všem nebo některé části těchto webových stránek. I když se budeme pokoušet sdělit vám důvody takového postupu, nemáme žádnou povinnost tak učinit.
© 2010 H.J. Heinz Foods UK Limited. Všechna práva vyhrazena.