Heinz Belgique | Terms of Use

Podmienky používania
ZMLUVNÉ PODMIENKY
Ďakujeme vám za návštevu webových stránok heinz.co.uk (ďalej len „web“). Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie:
ZMLUVNÉ PODMIENKY
1. Používanie
Prístupom na tento web potvrdzujete, že súhlasíte s jeho používaním a budete dodržiavať jeho zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky“). Tieto Podmienky rozhodujú o vašom prístupe na web okrem prípadov, kedy existujú samostatné zmluvné podmienky, ktoré sa venujú špecifickým oblastiam tohto webu tak, ako je to uvedené na príslušnej webovej stránke a majú byť prečítané zároveň s Pravidlami ochrany súkromia. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok, tento web nepoužívajte.
2. Definície
V záujme zrozumiteľnosti výrazy ako „my“, „nás/nám“, „náš/naše/naša“ a „nami/nás“ uvedené v týchto Podmienkach označujú spoločnosť H. J. Heinz Foods UK Limited alebo skupinu spoločností Heinz vrátane (okrem iných) H. J. Heinz Frozen & Chilled Foods Limited, Lea & Perrins Limited a HP Foods Limited („Heinz“) a značky ponúkané týmito spoločnosťami vrátane (okrem iných) Heinz, Weight Watchers od Heinz, HP, Lea & Perrins a Aunt Bessie's.
3. Prístup
Ak nie je uvedené inak, materiály na tomto webe sú určené iba používateľom, ktorí na tento web pristupujú zo Spojeného kráľovstva a konkrétne vyjadrili súhlas s týmito Podmienkami. Heinz neposkytuje žiadne prehlásenie zaručujúce, že akékoľvek informácie na tomto webe sú relevantné alebo vhodné na používanie v akýchkoľvek iných teritóriách. Heinz neposkytuje žiadne prehlásenie zaručujúce, že akýkoľvek výrobok spomenutý na tomto webe je dostupný v iných teritóriách ako Spojené kráľovstvo a nenesie zodpovednosť za záväzky vyplývajúce z týchto informácií.
4. Účel
Tento web má slúžiť ako vhodný zdroj odkazovania na informácie o spoločnosti Heinz a jej výrobkoch.
5. Obsah
5.1 Obsah spoločnosti Heinz
Všetky materiály vrátane textov, obrázkov, grafiky, audio/vizuálnych či iných materiálov na tomto webe, vytvorené spoločnosťou Heinz (spoločne označované ako „obsah Heinz“) naďalej zostávajú majetkom spoločnosti Heinz alebo jej pridružených spoločností (alebo, ak získala spoločnosť Heinz licenciu, poskytovateľ licencie) a podlieha autorským právam. Všetky práva na ochranné známky, mená, logá a iné práva duševného vlastníctva, ktoré existujú v obsahu Heinz sú tiež vlastníctvom spoločnosti Heinz alebo jej pridružených spoločností. Akákoľvek zmena, prenos, prenájom, kopírovanie (na iné ako osobné nekomerčné použitie), opakované použitie alebo iný spôsob použitia obsahu tohto webu na verejné či komerčné účely je prísne zakázaný.
5.2 Obsah vytváraný používateľmi
5.2.1
Spoločnosť Heinz si neuplatňuje žiadne vlastnícke práva na akékoľvek texty, obrázky, grafiku, audio/vizuálne či iné materiály na tomto webe, ktoré ste vytvorili vy (spoločné označenie „obsah vytváraný používateľmi“), ktoré sú odoslané, zobrazené alebo zverejnené v akejkoľvek časti webu. Vy ste vlastníkmi obsahu vytváraného používateľmi pod podmienkou, že spoločnosti Heinz udeľujete bezplatnú, neexkluzívnu licenciu (ďalej len „licenciu“) nahrať, uložiť, použiť, upraviť, zobraziť, kopírovať a distribuovať takýto obsah vytvorený používateľmi. Platnosť licencie vyprší, keď zrušíte svoj odber z tohto webu alebo ak bude váš prístup naň ukončený na základe ďalej uvedeného odseku 11 (podľa toho, ktorá situácia nastane ako prvá), v súlade s vaším súhlasom s tým, že aj keď spoločnosť Heinz vykoná všetky rozumné kroky k odstráneniu obsahu vytvoreného používateľmi z tohto webu, z technických dôvodov to nemusí byť možné bez obmedzení.
5.2.2
V súvislosti s akýmkoľvek odoslaným obsahom vytvoreným, zobrazeným, zverejneným na alebo preneseným z tohto webu vyhlasujete a zaručujete, že:
(i) ste autorom alebo autorizovaným používateľom každého takého obsahu vytvoreného používateľmi;
 (ii) nesiete výhradnú zodpovednosť za obsah vytvorený používateľmi, ktorý odošlete, nahráte, zverejníte, zobrazíte alebo prenesiete na alebo z tohto webu;
 (iii) odosielanie, zobrazovanie, zverejnenie alebo prenos obsahu vytvoreného používateľmi neporušuje žiadne príslušné zákony Spojeného kráľovstva alebo inej krajiny vrátane (okrem iných) zákona o ochrane údajov a súkromia, práv duševného vlastníctva, akýchkoľvek relevantných zákonov upravujúcich nahrávanie, uchovávanie, používanie a prenos takéhoto obsahu vytvoreného používateľmi na elektronických alebo iných zariadeniach;
 (iv) v súvislosti s akýmkoľvek obsahom vytvoreným používateľmi, ktorý obsahuje obrázok, na ktorom by bolo zobrazené akékoľvek dieťa do veku 18 rokov, ste rodičom alebo zákonným zástupcom tohto dieťaťa alebo ste od rodiča alebo zákonného zástupcu tohto dieťaťa vopred získali písomný súhlas s nahraním, zverejnením, zobrazením alebo prenosom tohto obrázku na alebo z tohto webu.
5.2.3 Monitorovanie obsahu
Hoci k tomu spoločnosť Heinz nezaväzuje žiadna povinnosť, z času na čas môže monitorovať alebo prekontrolovať obsah akýchkoľvek diskusií, násteniek, četovacích miestností, tweetov, obrázkov, fotografií či akejkoľvek inej komunikácie alebo materiálov nahraných na alebo poslaných prostredníctvom tohto webu. Spoločnosť Heinz nenesie zodpovednosť za žiadnu chybu, vynechanie, nepresnosť, lož, poškodzovanie dobrého mena, ohováranie, vulgarizmus, pornografický text alebo obrázky zahrnuté, nahraté alebo komunikované prostredníctvom tohto webu.
5.2.4 Nevhodný obsah
(i) Ak sa dozviete o akomkoľvek obsahu zahrnutom, nahranom alebo komunikovanom prostredníctvom tohto webu, ktorý nie je v súlade s Podmienkami stanovenými v uvedenom odseku 5.2.3 alebo porušuje akékoľvek iné body Podmienok, alebo je podľa vás urážlivý, kliknite na odkaz „Nevhodný obsah“ na domovskej stránke tohto webu a poskytnite nám všetky podrobnosti o nevhodnom obsahu. Ak pri kontrole vašej sťažnosti spoločnosť Heinz súhlasí s tým, že obsah je nevhodný, odstráni ho z tejto webovej stránky do dvoch pracovných dní.
  (ii) Spoločnosť Heinz môže odmietnuť nahranie, uloženie, zverejnenie, zobrazenie, poskytnutie prístupu alebo prenos akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľmi, ktorý podľa vlastného uváženia považuje za nevhodný, nežiaduci, urážlivý, nezákonný alebo ktorý akýmkoľvek spôsobom poškodzuje alebo môže poškodiť dobré meno spoločnosti Heinz alebo osobnú bezpečnosť akejkoľvek osoby (bez ohľadu na jej vek). Spoločnosť Heinz nenesie zodpovednosť za kontrolu akéhokoľvek obsahu, ktorý sa neskôr môže považovať za nevhodný, nežiaduci, urážlivý alebo nezákonný.
5.3 Zakázaný obsah
V nasledujúcom zozname nájdete obsah, ktorý je zakázané nahrávať, ukladať, zverejňovať, zobrazovať, otvárať alebo prenášať na alebo z tohto webu:
 (i) akýkoľvek nevhodný, nežiaduci, urážlivý, obscénny alebo nezákonný obsah vytvorený používateľmi;
(ii) akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi obsahujúci akékoľvek pornografické materiály, materiály so sexuálnymi náznakmi alebo ktoré sexuálne zneužívajú akúkoľvek osobu alebo obsahujú odkaz na akúkoľvek webovú stránku pre dospelých;
 (iii) akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi, ktorý vyžaduje alebo zverejňuje osobné informácie v rozpore s akýmikoľvek zákonmi o ochrane údajov a súkromia;
(iv) akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi s akýmikoľvek audiovizuálnymi materiálmi s fotografiami alebo obrázkami inej osoby, ktoré ste uverejnili bez získania súhlasu tejto osoby (alebo, ak táto osoba nie je vaše dieťa a má menej ako 18 rokov, bez súhlasu jeho/jej rodiča alebo zákonného zástupcu) s nahraním na tento web;
 (v) akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi zahrňujúci informácie, ktoré používateľ nahráva s vedomím, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce alebo obhajujú nezákonnú činnosť vrátane (okrem iného) materiálov alebo správania, ktoré je urážlivé, výhražné, hanlivé alebo poškodzujúce dobré meno;
  (vi) akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi zahrňujúci akúkoľvek neoprávnenú kópiu diela chráneného autorskými právami vrátane (okrem iného) pirátskych audiovizuálnych materiálov alebo ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva iných tretích strán;
 (vii) akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi, ktorý zahŕňa prenos nevyžiadaných e-mailov, nevyžiadanej pošty alebo spamu.
6. Weby tretích strán
Tento web môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Spoločnosť Heinz nenesie zodpovednosť za obsah týchto webov tretích strán a pred použitím týchto webových stránok tretích strán alebo odoslaním akýchkoľvek osobných informácií vám odporúčame prečítať si zmluvné podmienky týchto stránok a akékoľvek zásady ochrany osobných údajov. Používanie týchto webových stránok tretích strán je na vaše vlastné riziko.
7. Obmedzenie zodpovednosti
7.1
Hoci spoločnosť Heinz vyvinula maximálnu snahu poskytnúť presné a úplné informácie, predsa nenesie zodpovednosť voči žiadnej osobe za straty alebo škody, ktoré môžu priamo alebo nepriamo vyplynúť z používania tohto webu (alebo akejkoľvek neschopnosti ho používať) alebo z akejkoľvek informácie uvedenej na tomto webe, ak táto strata:
  (i) nie je rozumne predvídateľná vami a spoločnosťou Heinz v čase vášho prvého prístupu na web; alebo
  (ii) spôsobí akúkoľvek obchodnú alebo komerčnú stratu; alebo
  (iii) vyplýva z vášho používania webu, ktoré nie je v súlade s týmito Podmienkami, alebo zo zlyhania akejkoľvek inej strany ako spoločnosti Heinz; alebo
  (iv) vyplýva z udalostí mimo primeranej kontroly spoločnosti Heinz.
7.2
Spoločnosť Heinz nemôže zaručiť, že vám bude tento web kedykoľvek k dispozícii a neprijíma voči vám žiadnu zodpovednosť, ak by bol z času na čas nedostupný. Tento web a informácie a materiály, ktoré obsahuje, sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia Prístup na celý web alebo jeho časť môže byť pozastavený bez upozornenia.
7.3
Nič v týchto Podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Heinz za smrť alebo zranenie osôb spôsobené jej nedbalosťou alebo podvodom.
7.4
Akékoľvek všeobecné zdravotné informácie uvedené na tomto webe nie sú určené na účely diagnostiky alebo liečby. Ak potrebujete akúkoľvek lekársku pomoc, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.
8. Odškodnenie
Zaväzujete sa odškodniť a zbavujete spoločnosť Heinz, jej dcérske a pridružené spoločnosti a ich príslušných vlastníkov, úradníkov, manažérov, členov, agentov a zamestnancov zodpovednosti za akúkoľvek stratu, zodpovednosť, nárok alebo požiadavku vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie vykonaných treťou stranou v dôsledku alebo vznikajúcich z akéhokoľvek použitia tohto webu v rozpore s Podmienkami alebo v súvislosti s akýmkoľvek obsahom vytvoreným používateľmi, akýmkoľvek porušením vašich vyhlásení a záruk alebo akýchkoľvek príslušných zákonov Spojeného kráľovstva alebo iných krajín.
9. Prenos dát
(i) Počas používania tohto webu sa môžete rozhodnúť poskytnúť spoločnosti Heinz informácie o sebe. Tým výslovne súhlasíte s použitím týchto údajov spoločnosťou Heinz. Akékoľvek informácie zhromaždené v súvislosti s vaším používaním tohto webu môžu byť spracované a uložené v ktorejkoľvek krajine, v ktorej má zariadenia spoločnosť Heinz, jej pridružené alebo dcérske spoločnosti. Vami poskytnuté informácie budú použité iba skupinou spoločností Heinz a nebudú predané tretím stranám. Tieto informácie nebudú bez vášho súhlasu použité na priamy marketing alebo nevyžiadanú komunikáciu. Údaje môžeme tiež použiť na účely priameho marketingu. Spoločnosť Heinz ich tiež môže používať interne na posúdenie fungovania našich webov a potrieb zákazníkov.(ii) Prenos vašich osobných údajov do zámoria Vaše osobné údaje môžu byť spracované mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v krajinách, ktoré nemajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Spojené kráľovstvo. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, podnikneme kroky s cieľom zaistiť, aby boli vaše osobné údaje primerane chránené v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva o ochrane údajov.
10. Dôvernosť
Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý nám pošlete prostredníctvom tohto webu alebo inak prostredníctvom internetu sa nebude považovať za dôvernú, pokiaľ takáto komunikácia alebo materiál nebude obsahovať osobné údaje, ktoré použijeme v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Akákoľvek komunikácia a iný materiál, ktorý nám pošlete, je a zostane naším vlastníctvom a ich zaslaním nám súhlasíte, že ich môžeme použiť na ľubovoľné účely bez toho, aby sme vám mali zaplatiť akúkoľvek kompenzáciu.
11. Ukončenie
Ak porušíte niektorý z uvedených bodov Podmienok, spoločnosť Heinz bude mať (podľa vlastného uváženia) právo zabrániť vám v prístupe na celú alebo akúkoľvek časť tohto webu. Aj keď sa vás vynasnažíme informovať o dôvodoch prijatia takýchto opatrení, nie je našou povinnosťou tak urobiť..
© 2010 H. J. Heinz Foods UK Limited. Všetky práva vyhradené.